ΤΗΛΛΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Measures against Turkey’s invasion of Cyprus’s EEZ

 by Panayiotis Tilliros «You have to know concerningfreedom, that if we defend and protect it, it is easy to acquire houses and fields again, but if you succumb to strangers / enemies, then you will lose what you already have…
Περισσότερα

Μέτρα κατά της εισβολής της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου

20/7/2019 του Παναγιώτη Τήλλυρου*  «Kαὶ γνῶναι ἐλευθερίαν μέν, ἢν ἀντιλαμβανόμενοι αὐτῆς διασώσωμεν, ῥᾳδίως ταῦτα ἀναληψομένην, ἄλλων δὲ ὑπακούσασι καὶ τὰ προκεκτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσθαι». «Πρέπει να ξέρετε ότι με την ελευθερία, αν την υπερασπιστούμε και την διαφυλάξουμε, εύκολα θ᾽ αποκτήστε πάλι…
Περισσότερα

Il ruolo di Cipro e del gas del Mediterraneo Orientale nella sicurezza energetica europea e La migliore opzione di monetizzazione del gas di Cipro

Il ruolo di Cipro e del gas del Mediterraneo Orientale nella sicurezza energetica europea e La migliore opzione di monetizzazione del gas di Cipro[1] 9 Maggio 2018 Articolo di Panayiotis Tilliros Abstract Il presente documento esamina l’importanza strategica delle risorse…
Περισσότερα

Le rôle de Chypre et du gaz de la Méditerranée orientale dans la sécurité énergétique Européenne et La meilleure option de monétisation de gaz de Chypre

Le rôle de Chypre et du gaz de la Méditerranée orientale dans la sécurité énergétique Européenne et La meilleure option de monétisation de gaz de Chypre[1] 9 Mai 2018 Article par M. Panayiotis Tilliros* Résumé Ce document examine l’importance stratégique…
Περισσότερα

Ο Ρόλος της Κύπρου και του Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια και η Βέλτιστη Εξαγωγική Επιλογή για την Κύπρο

26.4.2018 του ΠαναγιώτηΤήλλυρου* Ο ρόλος της Κύπρου και του Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια και η Βέλτιστη Εξαγωγική Επιλογήγια την Κύπρο[1] Περίληψη Το παρόν Δοκίμιο εξετάζει τη στρατηγική σημασία των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου για…
Περισσότερα

The Role of East Med Gas in the European Energy Security and The Best Cyprus Gas Monetization Option[1]

The Role of East Med Gas in the European Energy Security and The Best Cyprus Gas Monetization Option[1] 26 April 2018 by Mr. Panayiotis Tilliros Abstract This Paper examines the strategic importance of the energy resources of the Eastern Mediterranean…
Περισσότερα

Les guerres d’énergie de la Turquie et le piège thucydidien de la Grèce

9.4.2018 par M. Panayiotis Tilliros* L’agression de la Turquie contre Chypre et l’incapacité ou la réticence de la communauté internationale et des acteurs impliqués à réagir Le 5.2.2018, la Turquie a de nouveau envahi Chypre avec l’émission du Navtex 0153/18…
Περισσότερα

The Energy Wars of Turkey and the Thucydidean Trap of Greece

28.3.2018 by Panayiotis Tilliros  The Energy Wars of Turkey and the Thucydidean Trap of Greece[1] Turkey’s aggression against Cyprus and the inability / unwillingness of the international community and the actors involved to react On 5.2.2018, Turkey invaded Cyprus again…
Περισσότερα

Οι Ενεργειακοί Πόλεμοι της Τουρκίας και η Θουκυδίδεια Παγίδα της Ελλάδας

23.2.2018 του Παναγιώτη Τήλλυρου*   1.Η επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της Κύπρου και η αδυναμία αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας και εμπλεκόμενων δρώντων Στις 5.2.2018, η Τουρκία εισέβαλε ξανά στην Κύπρο με την έκδοση της παράνομης και άκυρης Navtex 0153/18 και την…
Περισσότερα