Προς τους 2 Νίκους για «Εγγυήσεις» ο 1οςι Γ. Εσαγγελεύς Κρ. Τορναρίτης

Print Friendly, PDF & Email

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Λάζαρος Μαύρος

Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ Νίκο Κοτζιά, υπ.Εξ. τού ελλα-δικού μας κράτους (δικού μας: Των όπου γης κι εδώ Ελλήνων Κυπρίων), απευθύνεται σήμερα, κατά προτεραιότητα. η στήλη. Κυρίαρχο είναι και ανεξάρτητο κράτος η Ελλάς. Δύναται μονομερώς να καταγγείλει και να καταργήσει τη Συνθήκη Εγγυήσεων του 1960, στην οποία υπήρξε (δυστυχώς) ζυριχικώς συμβαλλόμενο μέρος. Δύναται να καταθέσει και τα σχετικά διαβήματά της στον ΟΗΕ. Επειδή, προπαντός, αφορούν και τις αναγκαστικές διατάξεις – IUS GOGENS – του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Τις οποίες εξυπαρχής παραβίαζε κι έκτοτε παραβιάζει η εν λόγω Συνθήκη. Κι γι’ αυτό

ΗΤΑΝ από το 1960 ΠΑΡΑΝΟΜΗ

– ΟΜΟΙΩΣ : Κυρίαρχο κι ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιότιμε κύριε Νίκο Αναστασιάδη, δύναται επίσης να πράξει μονομερώς το ίδιο. ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ κ. πρόεδρε!

– ΔΥΝΑΝΤΑΙ, συνάμα, ως ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη, έχοντας βεβαίως και το πανεθνικό καθήκον, αμφότερα τα εν λόγω ανεξάρτητα κράτη , να συνομολογήσουν μία νέα μεταξύ τους αμυντική συμφωνία για την παραμονή στην Κύπρο της ΕΛΔΥΚ…

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Η , για την καταγγελία & κατάργηση τής Συνθήκης Εγγυήσεων τού 1960, είναι η Γνωμοδότηση που είχε δώσει το 1965 (όταν την Κύπρο υπερασπιζόταν ΕΝΟΠΛΩΣ κι η Ελλα-δική μας Μεραρχία του Γεωργίου Παπανδρέου) ο 1ος Γενικός Εισαγγελέας της Κ.Δ. Κρίτων Τορναρίτης. Την είχε δημοσιεύσει 23.1.1965 η «Ελευθερία» τής Λευκωσίας και την αναδημοσίευσε κι η παρούσα στήλη 24.1.2015.

Π Α Ρ Α Τ Ι Θ Ε Τ Α Ι αυτούσιο το δημοσίευμα του 1965, στο εν χρήσει σήμερα μονοτονικό: «Ο Γενικός Εισαγγελεύς της Δημοκρατίας κ. Κρίτων Τορναρίτης παρακληθείς υπό του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων να σχολιάση τας δημοσιευθείσας χθες [22.1.1965] δηλώσεις του Αμερικανού Πρέσβεως κ. Τέϋλορ Μπέλτσερ επί του Κυπριακού, και ειδικώς την άποψιν ότι πρέπει να είναι σεβασταί αι διεθνείς Συνθήκαι, προέβη εις την ακόλουθον δήλωσιν:

»Ουδείς αρνείται την αρχήν του σεβασμού τής εκ των εγκύρως συνομολογηθεισών διεθνών συνθηκών πηγαζούσης υποχρεώσεως, αρχήν ην καθιεροί η τρίτη παράγραφος του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.

»Αλλ’ η αρχή αύτη έχει εφαρμογήν επί Συνθηκών αίτινες είναι έγκυροι κατά το διεθνές Δίκαιον και δεν αντιστρατεύονται ούτε τας αρχάς τούτου, αίτινες αποτελούν αναγκαστικόν δίκαιον (jus cogens) ούτε τους σκοπούς και αρχάς των Ηνωμένων Εθνών, ως ρητώς προνοεί το άρθρον 103 του Καταστατικού Χάρτου.

»Ως λεπτομερώς εξήγησα άλλοτε, η Συνθήκη Εγγυήσεως, αποκλείουσα τον Κυπριακόν λαόν να αποφασίση επί της μορφής του πολιτεύματος αυτού και εν γένει του μέλλοντός του, αντιστρατεύεται προς την παραδεδεγμένην αρχήν του διεθνούς Δικαίου της ισότητος των δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών, ήτις καθιερούται και υπό των άρθρων 1,1 και 3,5 του Καταστατικού Χάρτου.

»Η υπό της Συνθήκης ταύτης χορηγουμένη εξουσία επεμβάσεως (καίτοι ουχί ενόπλου) εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Κύπρου αντίκειται προς την “αρχήν της αποχής” του διεθνούς Δικαίου (ίδε άρθρον 2 και ιδίως παράγραφον 7 τούτου του Καταστατικού Χάρτου).

»Δεν δύναται συνεπώς να λεχθή ότι δήθεν υποχρεώσεις πηγάζουσαι εκ νομικώς ακύρων συνθηκών δύνανται να είναι σεβασταί διότι τούτο αντιτίθεται εις τας αρχάς και σκοπούς του Καταστατικού Χάρτου (Άρθρον 103).

»Αυτό άλλωστε διεκήρυξε και ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών εις την 17ην συνεδρίαν της Επιτροπής 11,2 ένθα εδήλωσεν ότι: Εάν αι συνθήκαι δημιουργούσι καταστάσεις τας οποίας η Γενική Συνέλευσις θεωρεί ότι είναι πιθανόν να παραβλάψουν το γενικόν καλόν ή τας φιλικάς σχέσεις των Εθνών, η Γενική Συνέλευσις δύναται να προβεί εις συστάσεις εν σχέσει προς τας καταστάσεις ταύτας». (εφημερίδα «Ελευθερία» 23.1.1965)…

ΑΜ’ ΕΠΟΣ αμ’ έργον, λοιπόν…

ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ

ΠΗΓΗ:http://www.sigmalive.com/simerini/columns/iristho/443984/pros-tous-2-nikous-gia-eggyiseis-o-1osi-g-esaggeleus-kr