Κοινή Δήλωση των Υπουργών Ενέργειας της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ και του Πρέσβη της Ιταλίας στην Κύπρο

Print Friendly, PDF & Email

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

05/12/2017 14:53

Κοινή Δήλωση των Υπουργών Ενέργειας της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ και του Πρέσβη της Ιταλίας στην Κύπρο

Οι Υπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ, και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ιταλίας στην Κύπρο, υπογράψαμε σήμερα 5 Δεκεμβρίου, 2017, στη Λευκωσία, στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία αναφορικά με το Έργο του Αγωγού EastMed.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και οι τετραμερείς συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, επιβεβαίωσαν την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε ώστε να καταστεί δυνατή και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η υλοποίηση του Έργου του Αγωγού EastMed, ως μια βιώσιμη και στρατηγική επιλογή, καθώς και ως υποδομή ειδικού ενδιαφέροντος τόσο για κράτη που είναι παραγωγοί φυσικού αερίου όσο και για την ΕΕ. Το Έργο θα διασφαλίσει μια απευθείας, μακρόπνοη, εξαγωγική οδό από το Ισραήλ και την Κύπρο, προς την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ως ένα ακόμα στοιχείο του Διαδρόμου (Φυσικού Αερίου) της Ανατολικής Μεσογείου, ενδυναμώνοντας έτσι την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ και προωθώντας, παράλληλα, τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών αερίου.

Εκφράσαμε επίσης (στο Μνημόνιο) την επιθυμία μας να συνεργαστούμε ούτως ώστε να διευκολύνουμε τις αναγκαίες μελέτες, την αδειοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του Έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τεχνική Επιτροπή που αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές των τεσσάρων Υπουργείων Ενέργειας, η σύσταση της οποίας συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς στην Υπουργική Σύνοδο του Τελ Αβίβ, στις 3 Απριλίου 2017, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί συναντήσεις, με την εντολή να συζητήσει, μεταξύ άλλων, τους όρους Διακρατικής Συμφωνίας (IGA) μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας, με στόχο αυτή να υπογραφεί εντός του 2018.

https://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/F8032AB169C0B192C22581ED0046CFEE?OpenDocument&L=G

05/12/2017 14:50

Joint Statement of the Ministers of Energy of Cyprus, Greece and Israel and the Ambassador of Italy

We, the Ministers of the Republic of Cyprus, the Hellenic Republic and the State of Israel and the Ambassador of the Italian Republic to Cyprus, signed today 5 December 2017 in Nicosia, in the presence of the European Commission, a Memorandum of Understanding on cooperation in relation to the EastMed Pipeline Project.

The signing of this Memorandum of Understanding and the quadrilateral discussions held today, confirmed our intention to cooperate in enabling and enhancing the development and the implementation of the EastMed Pipeline Project, as a viable and strategic option and an infrastructure of special interest for gas producing States and the EU. The Project will secure a direct long-term export route from Israel and Cyprus to Greece, Italy and other European markets as an additional element of the Eastern Mediterranean Corridor, thereby strengthening EU’s security of supply, while promoting competition among gas suppliers.

We also expressed our willingness to cooperate in order to facilitate the necessary studies, the permitting, the construction and the operation of the project. In this respect, the Working Group consisting of the Directors General of our Energy Ministries, established by the Ministers at the Tel Aviv Ministerial Summit held on 3 April 2017, will continue to hold meetings, with the mandate to discuss, inter alia, the provisions of an Intergovernmental Agreement (IGA) between Cyprus, Greece, Israel and Italy with the objective of signing the IGA within 2018.

https://www.pio.gov.cy/MOI/pio/pio2013.nsf/All/68E2300AE7BD0714C22581ED00469032?OpenDocument&L=E